و ش اه د و م ش ه ود

د نَن ُ ك یم ى انب . در س‍ال‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر،ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ب‍ا ش‍ک‍ل‌، م‍وض‍وع‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ م‍ن‍ع‍ق‍د گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ل‍ی‍ک‍ن‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ه‌ی‌ ان‍واع‌ آن‌ م‍طال‍ع‍ات

2023-01-29
    اربكان و اردوغان
  1. ج پ در ست ،
  2. دوش